Oficiální stránky obce

Obec Věžná - Obecní úřad

Povinně zveřejňované informace

Obec Věžná

Obec Věžná byla založena na základě Zákona č. 128/2000, Sb. o obcích (obecní zřízení).

§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

V čele obce stojí starosta obce, který je zvolen sedmičleným zastupitelstvem ze svého středu. Místostarosta je zvolen obdobně. Dalšími orgány obce jsou finanční a kontrolní výbor. Podrobné informace o složení zastupitelstva obce najdete ve složce "Zastupitelstvo".

Adresa: Věžná 1, 395 01 Pacov

Telefon: +420 565 55 27 25

e-mail:  

IDDS: jscauac

www stránky: www.vezna.cz

Úřední hodiny
pondělí 18.00 - 19.00 hod. (zimní čas)
pondělí 19.00 - 20.00 hod. (letní čas)

Případné platby lze poukázat na účet: 13625261/0100

IČO: 00476749

DIČ: Obec není plátcem DPH

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 - 2027 byl schválen zastupitelstvem obce Věžná dne 13.1.2022.

 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • písemně
 • osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • telefonicky

Kontakty na Obecní úřad naleznete v odkaze "Informace o obecním úřadě".

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b) - 3 dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

 

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1.1.2002
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Kdo může o informaci požádat

každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 

Kdo informaci poskytne

kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

 

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

 

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Pro písemnou žádost lze využít e-mail či datovou schránku.

 

Co musí písemná žádost obsahovat

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

 

Jaký bude postup povinného orgánu

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 

Komu se odvolání posílá

odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

 

Kdo o odvolání rozhodne

o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Žádost o odkup pozemků
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů (viz. Czech POINT)

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na Úřadu obce Věžná.

Současně však doporučujeme
Informace o řešení životních situací na Portálu veřejné správy)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených tímto zákonem.

Zákon č. 495/2004 Sb. a zákon č. 496/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu, v platném znění.

Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce.

Platné Obecně závazné vyhlášky najdete v sekci "Vyhlášky obce".

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům, s výjimkou informací ze systému Czech POINT.

Pro účely zajištění výkonu funkce pověřence, byl pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenován: Svazek obcí mikroregionu Stražiště, se sídlem Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 70968721, email:  , tel: +420 776 615 478, ID datové schránky hquh3w5. Výkon činnosti bude v rámci Svazku obcí mikroregionu Stražiště prováděn pracovníkem: Martin Carda.

 

SDH Věžná

 

Aktualizováno dne 9. 10. 2022

Obecní úřad ve Věžné

Případné dotazy a připomínky zasílejte správci webu -  .

NAHORU